Choď na obsah Choď na menu
 


Denný poriadok

28. 8. 2017

                       DENNÝ PORIADOK V MŠ

 

6,30 hod.  - Otvorenie materskej školy, schádzanie detí

                - Hry a hrové činnosti podľa výberu detí

                - Zdravotné cvičenia

8,30 hod.  - Činnosti zabezpečujúce životosprávu - hygiena,

                 desiata

                - Dopoludňajšie cielené  aktivity – realizované

                  formou hry

                 - Pobyt vonku   

11, 30 hod. - Činnosti zabezpečujúce životosprávu - obed, 

                   čistenie zubov

                  - Odpočinok

14,15 hod.   - Činnosti zabezpečujúce životosprávu - 

                    obliekanie, hygiena,olovrant

                  - Popoludňajšie cielené aktivity

                  - Hry a hrové činnosti podľa výberu detí

                  - Edukačné aktivity, hodnotenie dňa

 16,00 hod.  - Koniec prevádzky materskej školy

 

DENNÝ PORIADOK

–je rozvrh účelne usporiadaných činnosti primeraných veku, stupňa a druhu školy. Je to súhrn noriem, podľa ktorých sa organizuje život detí v materskej škole. Má rešpektovať vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Vymedzuje striedanie činnosti, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších činnosti, ktoré zabezpečujú plynulý holistický /globálny/ rozvoj dieťaťa. Miera zaťaženia určitou činnosťou musí byť primeraná detskému organizmu, požiadavky navodené takou formou, aby vzbudzovali záujem dieťaťa o činnosť, aby úlohy boli náročné, ale pritom zrozumiteľné a zvládnuteľné.

Denný poriadok obsahuje organizačné formy dňa:

• Hry a hrové činnosti podľa výberu detí

• Zdravotné cvičenia

• Pobyt vonku

• Odpočinok

• Činnosti zabezpečujúce životosprávu

• Vzdelávacie aktivity

 Hry a hrové činnosti podľa výberu detí:

Sú spontánne, alebo učiteľkou navodzované hry, a hrové aktivity detí. Ich súčasťou môže byť aj vopred naplánovaná edukačná aktivita. Hry a hrové činnosti sa môžu v priebehu dňa opakovať niekoľko krát /2,3,/ Ak majú hrové činnosti dieťa rozvíjať, musia byť obsažné a rozmanité..V organizačnej forme sú zastúpené symbolické /námetové/, konštruktívne, zážitkové - dramatizujúce. Osobité sú hry s pravidlami, ktoré sa zaraďujeme frekventovanejšie do edukačnej aktivity, alebo do pobytu vonku.

Zdravotné cvičenia:

Keďže k zdravému vývinu dieťaťa nestačí len spontánny pohyb, zaraďujeme sem aj zdravotné cviky, ktoré zabezpečia dôsledný rozvoj pohybového aparátu a vyvážené posilňovanie všetkých svalových skupín. S deťmi staršími, ako 5rokov používame telovýchovnú terminológiu. Pravidelné telovýchovné aktivity majú u dieťaťa preventívny účinok. Realizujeme ich každý deň. Priaznivo podnecujú nielen telesný, ale aj duševný rozvoj.

 Pobyt vonku:

Obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Zaraďujeme tu aj edukačnú aktivitu. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí pobyt vonku uskutočniť, je silný dážď, /nie mrholenie/,silný nárazový vietor, prudké mrazivé počasie.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu:

Realizujeme ich vždy v pevne stanovenom čase. Dodržiavame trojhodinový interval medzi jedlami. Pozornosť venujeme stolovaniu, úprave prostredia, pokojnej atmosfére v jedálni. Uplatňujeme individuálny láskavý prístup k dieťaťu. Vytvárame u detí návyk umývania rúk pred každým jedlom, po každom použití toalety, po každom znečistení rúk.

Odpočinok: spánok

 Vzdelávcie aktivity - dopoludňajšie a popoludňajšie cielené aktivity:

Je dôležitá, zmysluplná, cieľavedomá a systematická, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materskjých školách sa  realizuje prostredníctvom organizačnej formy. Realizuje sa:

- v skupine detí

- frontálne, so všetkými prítomnými deťmi

- individuálne

Vzdelávacie aktivity sú založené na aktívnej účasti dieťaťa, na vnímaní všetkými zmyslami, na interaktívnom a zážitkovom učení. Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ obmedzuje odovzdávanie hotových poznatkov deťom a poúčanie detí. Každé dieťa dostane šancu pomáhať, plánovať, navrhovať jednotlivé aktivity, používať pomôcky a tým sa podieľať na vlastnom osobnostnom rozvoji. Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Nie je správne, ak sa preceňuje jedna z nich, pretože všetky majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.